Black Tiger Cup 2017 | Grand Sport Academy Winterthur-Taekwondo, Zumba, Yoga


Black Tiger Cup 2017

Black Tiger Cup 2017 at Tübingen, Germany

Black Tiger Cup 2017
6 Teilnehmer, 6 Medaillen
4 Gold
1 Silber
1 Bronze
Herzlichen Glückwunsch an alle